Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่ารัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปี 2020-2021 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก และประกาศนียบัตร ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี โดยผู้สนต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2545
3. ไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน เว้นแต่เคยได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้
ผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดทุน Stipendium Hungaricum Scholarship เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://apply.stipendiumhungaricum.hu และสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว อัมพิกา รูเธอร์ฟอร์ด
E-mail ผู้ส่งข่าว ampika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 ธันวาคม 2562  ถึง   15 มกราคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว