Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 July 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6378 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6378 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว

วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 6 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00 – 16.30 น.
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

ณ ห้องประชุม 946 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6378
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นางสาวศักดิ์ศิรินทร์ สุโพธิ์ภาค
002 นายอภิสิทธิ์ ศรีสุธรรม
003 นายจักรกฤษณ์ ขวัญคีรี


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 ธันวาคม 2562  ถึง   7 ธันวาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว