Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 July 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว

วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
เวลา 09.00 – 10.00 น.
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
ณ ห้องประชุมยุทธกิจ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก


เวลา 10.00 – 12.00 น.
- สอบสัมภาษณ์
ณ ห้องประชุมยุทธกิจ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งพนักงานบริการ
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นายญาณโชติ จันทร์ลี
002 นายเสกสรรค์ รูปเงาะ
003 นายสามารถ ชมชาติ
004 นายชัยมงคล ภูมี
005 นายสายหยุด มั่นคง
006 นายจักรกริธ โหยหวล
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 ธันวาคม 2562  ถึง   5 ธันวาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว