Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 หยุดจำหน่ายสินค้าตลาดนัด มศว

งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล ขอแจ้งให้ทราบว่า
ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ตลาดนัด มศว หยุด 1 วัน
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม ขออภัยในความไม่สะดวก
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 พฤศจิกายน 2562  ถึง   3 ธันวาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว