Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และไม่ได้เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรขอรับใบปริญญาบัตร ได้ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.2562 เป็นต้นไป

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 และไม่ได้เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถขอรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ขอรับที่ประสานมิตร เท่านั้น **โปรดนำบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่**

ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 02 649 5720
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 พฤศจิกายน 2562  ถึง   31 ธันวาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว