Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 April 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

สำนักคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดโครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย แก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้นิสิตและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว และได้รับบริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์

29 พ.ย. 62

09:00-
12:00

พิเศษ: โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 17978
4 ธ.ค. 62

13:00-
16:00

พิเศษ: โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ชั้น 1 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 17978
8 ม.ค. 63

09:00-
12:00

พิเศษ: โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
อาคารอำนวยการ ,วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ,คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว องครักษ์
14 ม.ค. 63

09:00-
12:00

พิเศษ: โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

อาคารคณะพลศึกษา มศว องครักษ์
 17978
14 ม.ค. 63

13:00-
16:00

พิเศษ: โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ชั้น 1 อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 17978
17 ม.ค. 63

09:00-
12:00

พิเศษ: โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

อาคารคณะกายภาพบำบัด มศว องครักษ์
 17978
17 ม.ค. 63

13:00-
16:00

พิเศษ: โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร
 17978
22 ม.ค. 63

09:00-
12:00

พิเศษ: โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว องครักษ์
 17978
11 ก.พ. 63

13:00-
16:00

พิเศษ: โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ชั้น 2 อาคารเรียนรวม Learning Tower มศว ประสานมิตร
 17978
13 ก.พ. 63

09:00-
12:00

พิเศษ: โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ มศว องครักษ์
 17978
11 มี.ค. 63

09:00-
12:00

พิเศษ: โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว องครักษ์
 17978
25 มี.ค. 63

09:00-
12:00

พิเศษ: โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
 17978
1 เม.ย. 63

09:00-
12:00

พิเศษ: โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

อาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มศว องครักษ์
 17978
22 เม.ย. 63

13:00-
16:00

พิเศษ: โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

อาคารชั้น 1 อาคารหอสมุด มศว องครักษ์
 17978

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 พฤศจิกายน 2562  ถึง   22 เมษายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว