Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำแหน่ง (1)7-5750และ(1)7-0194 สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น ไปเข้ารับการสอบในวัน เวลา และสถานที่ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว สุชีรา กองพารา
E-mail ผู้ส่งข่าว sucheera@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 พฤศจิกายน 2562  ถึง   3 ธันวาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว