Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 July 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5510 สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5510
สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตรศึกษา หรือ
ทางการสอนวิทยาศาสตร์ หรือทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือทางหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ โดยเน้นสาขาฟิสิกส์ศึกษา (มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ทางการศึกษา)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางการศึกษา
หรือทางวิทยาศาสตร์ (ถ้าสามารถสอนวิชาฟิสิกส์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีประสบการณ์ทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา หรืองานวิจัยทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หรือ การสร้างสรรค์การเรียนรู้ หรือการสร้างนวัตกรรม
ด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
4. สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และการทำโครงการวิจัยด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของนิสิตระดับปริญญาตรีได้
5. ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีดิจิทัล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึง
วันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
6.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
6.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
6.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
6.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
6.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
6.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
6.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
1.1 มีทักษะการสอนและการสื่อสารดี
1.2 มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ *

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 พฤศจิกายน 2562  ถึง   18 ธันวาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว