Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 July 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 – 0996, (2) 7 – 1004, (2) 7 – 2599 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)


ตำแหน่งอาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0996, (2) 7 – 1004, (2) 7 - 2599
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)


อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาโท 25,600 บาท
วุฒิปริญญาตรี 19,650 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0996
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาการประถมศึกษา
2. มีประสบการณ์ด้านการสอนโรงเรียนสาธิตไม่น้อยกว่า 2 ปี
ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1004
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
2. มีประสบการณ์ด้านการสอนโรงเรียนสาธิตไม่น้อยกว่า 2 ปี
ตำแหน่งที่ 3 อาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2599
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศึกษา
2. และมีประสบการณ์ด้านการสอนโรงเรียนสาธิตไม่น้อยกว่า 1 ปี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายละเอียดดังเอกสารแนบ***


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 174 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-649-5000 ต่อ 15682 หรือ 02-6623180-6 ต่อ 1299

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 พฤศจิกายน 2562  ถึง   9 ธันวาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว