Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 July 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทุนการศึกษา

ทุนแลกเปลี่ยน ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรรับสมัครข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อรับทุนไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประจำปีการศึกษา 2563
ยื่นใบสมัครผ่านคณะ/วิทยาลัย ที่สังกัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน กองวิเทศสัมพันธ์
ผู้ส่งข่าว เอกรินทร์ โสมรักษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ekarin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 พฤศจิกายน 2562  ถึง   31 มกราคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว