Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 0951 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์


ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0951
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการบัญชี
2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet เป็นต้น
3. สามารถใช้ระบบ SWU - ERP ได้
4. มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
5. มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายจากส่วนการคลังประจำทุกเดือน
2. จัดทำรายงานเงินสำรองจ่ายเบิกจากส่วนการคลัง - ประจำเดือน ในระบบ SWU-ERP
3. รายงานเงินสด - เงินฝากธนาคารประจำวัน ในระบบ SWU-ERP
4. จัดทำใบเบิกเงินในระบบ SWU-ERP
5. บันทึกดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในระบบ SWU-ERP
6. รายงานเงินบริจาค
7. จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินประจำทุกเดือน
8. เพิ่มข้อมูลผู้ค้า (Business Partner) ในระบบ SWU-ERP
9. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย และคณะสังคมศาสตร์


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 – 16.30 น.) ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 11
คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 -2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 พฤศจิกายน 2562  ถึง   14 พฤศจิกายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว