Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4563 สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4563
สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร วิศวกรรมอุตสาหการ และหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. สามารถทำการสอนระดับปริญญาตรีในรายวิชาดังต่อไปนี้
- โลจิสติกส์ในด้านธุรกิจอาหาร
- การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ/ หรือ ห่วงโซ่คุณค่า
- การเงินและการบัญชี
- การตลาด
- การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การบริหารการผลิต และ/ หรือการจัดการโครงการ (Project Management)
3. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- หากมีวุฒิหนึ่งวุฒิใดที่จบทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เคยทำวิจัย/ วิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจชีวภาพ หรือธุรกิจอาหาร
- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจชีวภาพ หรือธุรกิจอาหาร
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบ
ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
- คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
- คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
- คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2563 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ติดต่องานบุคคล ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-2649-5000 ต่อ 2-7175

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 พฤศจิกายน 2562  ถึง   6 มกราคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว