Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 งดการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ มศว ประสานมิตร และองครักษ์

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กำหนดจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงของดการเรียนการสอน นิสิตระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ทั้งที่ ประสานมิตร และองครักษ์ ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 พฤศจิกายน 2562  ถึง   13 พฤศจิกายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว