Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 July 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (1) 7 – 3924 และ (1) 7 – 4224 สังกัดศูนย์วิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3924 และ (1) 7 – 4224 สังกัดศูนย์วิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาโท 22,400 บาท
วุฒิปริญญาตรี 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3924 และ (1) 7 – 4224
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือตรี สาขาวิชาทางการศึกษา การวิจัย บริหารธุรกิจ การจัดการ
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย เช่น Word/Excel/SPSS เป็นต้น
3. มีความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการวิจัย
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ถึงดีมาก


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย และจัดทำวารสารวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ และงานบริการวิชาการตามแผนการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา
2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ทดลอง และทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และงานบริการวิชาการ
3. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
4. ติดต่อประสานงานวิจัย และงานบริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ความรู้ทางด้านการวิจัย และงานบริการวิชาการ รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. ควบคุม ดูแลงบประมาณการบริหารจัดการของศูนย์วิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา
7. ควบคุม ดูแลวัสดุครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา
8. ปฏิบัติงานได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รวมทั้งต่างจังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมายการวิจัยในวันทำการ และวันหยุดราชการ ตลอดจนสามารถทำงานล่วงเวลาได้
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 23 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ติดต่องานบุคคล ณ อาคารบริหาร ชั้น 2 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 03-739-5383-6 ต่อ 0

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 ตุลาคม 2562  ถึง   23 ตุลาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว