Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 January 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4567 และ (1) 7 – 6486 สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษาตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4567 และ (1) 7 – 6486
สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท
วุฒิปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 25,600 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุจ้าง
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
3.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
3.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
3.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน สามารถทำการสอนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
- ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
- หลักการวิศวกรรมสำหรับงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย
- พิษวิทยาอาชีวอนามัย
- อาชีวเวชศาสตร์ขั้นมูลฐาน
- การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
- การยศาสตร์
- วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
- กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การป้องกันและการรักษาการบาดเจ็บทางการกีฬา
- การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
- การป้องกันและควบคุมอัคคีภัยและสารเคมีรั่วไหล
- การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. งานวิจัย
3. งานบริการวิชาการ
4. งานกิจการนิสิต
5. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. งานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลา
ทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โทร. 02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ (037) 395-162
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 สิงหาคม 2562  ถึง   21 ตุลาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว