Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 January 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

ขยายเวลาประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ (1) 7-6001 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6001 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี (ปฏิบัติงานที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก) ซึ่งสิ้นสุดการรับสมัคร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นั้น เนื่องจากมีผู้มาสมัครจำนวนน้อย

ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6001
สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี
(ปฏิบัติงานที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก)

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถด้านกราฟฟิก การจัดการพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบภาพ ฉาก และอักษรคำบรรยาย ออกแบบแผ่นป้าย แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ และเข้าใจกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
4. มีความสามารถในการถ่ายภาพ ถ่ายวีดิทัศน์ และการตัดต่อ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายละเอียดดังเอกสารแนบบ***

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่ประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลา (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล (ที่ทำการชั่วคราว) อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 สิงหาคม 2562  ถึง   30 สิงหาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว