Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 January 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย


ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
(ปฏิบัติงานที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก)


อัตราเงินเดือน 10,170 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. หากเป็นเพศชาย ต้องเป็นบุคคลที่พ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือมีหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง
3. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานกลางแจ้งหรือการใช้แรงงาน
4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
5. มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และประสานงานกับบุคคลในหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
6. มีใจรักในงานบริการและมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา
7. มีความพร้อมในการเดินทางเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่ของวิทยาลัยและต่างจังหวัดได้
8. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เคารพผู้อื่น และมีมนุษย์สัมพันธ์ในทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
9. มีทักษะ ในการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการสันติวิธี
10. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ งานเกษตรพึ่งตนเอง งานปรับภูมิทัศน์ งานช่างทั่วไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติงานดูแลสถานที่ ทำความสะอาด รักษาความสงบเรียบร้อย อำนวยความสะดวก
ป้องปราบและบรรเทาอุบัติภัยต่างๆ ในพื้นที่ของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
2. ปฏิบัติงานกิจกรรมของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยและชุมชน
3. ปฏิบัติงานปรับภูมิทัศน์ งานเกษตรพึ่งตนเอง งานช่างทั่วไป งานพัฒนาฐานเรียนรู้
งานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่วิทยาลัยและชุมชน
4. กรณีมีงานเร่งด่วนสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายด้วยความรับผิดชอบและจิตบริการ


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผล (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร หรือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก หรือวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่สอด จังหวัดตาก ในวันและเวลาทำการ หรือให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครทางไปรษณีย์ ไปที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เลขที่ 63 หมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 (โดยถือวันที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 สิงหาคม 2562  ถึง   16 สิงหาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว