Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 January 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งที่ 1 วิศวกรวิชาชีพ (1) 7 – 2784 ตำแหน่งที่ 2 วิศวกรวิชาชีพ (1) 7 – 2784 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดีตำแหน่งที่ 1 วิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6508
ตำแหน่งที่ 2 วิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2784
สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน ตำแหน่งที่ 1 17,200 บาท
ตำแหน่งที่ 2 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 วิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6508
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานเป็นทีม
7. มีความเข้าใจในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นผู้มีจิตใจในการให้บริการ
8. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาทำการได้ เมื่อมีกิจกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่ 2 วิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2784
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
2. มีใบประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงานและทำงานเป็นทีม
7. มีความเข้าใจในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นผู้มีจิตใจในการให้บริการ
8. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาทำการได้ เมื่อมีกิจกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายละเอียดดังเอกสารแนบบ**

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02 649 5000 ต่อ 21013
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 สิงหาคม 2562  ถึง   5 กันยายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว