Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 January 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 - 5538 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์


ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 5538
สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ทุกหมวดรายจ่าย
2. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายราชการ
4. ดำเนินการจัดทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
5. จัดพิมพ์เอกสารการเงินและฎีกาเบิกเงิน
6. รับ – จ่ายเงิน ประเภทต่างๆ
7. ฝาก – ถอนเงินฝากธนาคาร
8. ตรวจสอบหลักฐานการเบิก – การจ่ายเงิน
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ โรงพยาบาลทันตกรรม ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 11225,11220


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 สิงหาคม 2562  ถึง   30 สิงหาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว