Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 27 ทุน ให้แก่นิสิตในสังกัดทราบ ผู้สนใจจะสมัครขอรับทุนดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ไฟล์เอกสารแนบและให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่มีลายเซนต์ของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรองการสมัคร ผ่านคณะต้นสังกัดไปยังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 02-260-1012 หรือ 02-260-1014
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว นางสาวเจนจิรา กลับแสง
E-mail ผู้ส่งข่าว ird@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 กรกฎาคม 2562  ถึง   23 สิงหาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว