Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
.
จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี
และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีต่อปวงชนชาวไทย
.
.
ทั้งนี้ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต
และประชาชน ร่วมถวายพระพร และแสดงความจงรักภักดี
.
ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ โถงชั้น ๑ และลานหน้าอาคารนวัตกรรม :
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ น. เป็นต้นไป
.
.
ฟรี!!! ให้บริการสธารณะทัตกรรม(ขูดหินปูน) โดยคณะทันตแพทย์
และกายภาพบำบัดแบบแผนไทย
.
.
**หมายเหตุ**
ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดสีเหลืองหรืแขุดเหลืองจิตอาสา
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว นางสาวกิติยา ชูชมฉาย
E-mail ผู้ส่งข่าว kitiyac@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 กรกฎาคม 2562  ถึง   26 กรกฎาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว