Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
15 July 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562

-มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ส่วนกิจการนิสิต จัดโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการระหว่างกิจกรรมปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ กับกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จักมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจต่อสถาบัน ได้รับรู้และพัฒนาตนเองให้มีอัตลักษณ์ครบทั้ง 9 ประการ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้นิสิตมีพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา มีความสามารถในการปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการประกอบไปด้วย
1. กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีอัตลักษณ์ 9 ประการ ได้แก่ ใฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก และพร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ หรือ จิตอาสา และกิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสาร
3. กิจกรรมไหว้ครู
4. กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

4 ส.ค. 62

11:30-
19:00

พิเศษ: โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562
- กิจกรรมเตรียมความพร้อม


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 12080
5 ส.ค. 62

06:00-
20:00

พิเศษ: โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562
- กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 12080
6 ส.ค. 62

06:00-
22:45

พิเศษ: โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562
- กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 12080
7 ส.ค. 62

06:00-
15:00

พิเศษ: โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562
- กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 12080
8 ส.ค. 62

05:30-
22:40

พิเศษ: โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562
- กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 12080

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 กรกฎาคม 2562  ถึง   9 สิงหาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว