Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (2) 7-5540 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์


ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5540
สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์


อัตราเงินเดือน 13,670 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเครื่องกล หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกลและซ่อมบำรุง อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ฯลฯ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ภาระงานเฉพาะตำแหน่ง
1. ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของโรงพยาบาลทันตกรรมได้
2. ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาเกี่ยวกับยูนิตทำฟันของโรงพยาบาลทันตกรรมได้
3. ติดตั้ง แก้ไข อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทางทันตกรรมให้ใช้งานได้ อยู่เสมอ
4. อ่านแบบวงจรไฟฟ้า และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้ และสามารถดำเนินการตรวจสอบและซ่อมแซมได้ถูกต้อง
5. จัดทำบัญชีงานซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ต่างๆ ทางทันตกรรม ที่ได้ดำเนินการด้านการซ่อมบำรุงได้
6. กำกับดูแลและควบคุมเกี่ยวกับงานช่าง จากช่างภายนอก ให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เรียบร้อยตามกำหนดได้
ภาระงานอื่นๆ
1. ร่วมออกให้บริการในหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลทันตกรรม
2. เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ โรงพยาบาลทันตกรรม ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 11225,11220


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 มิถุนายน 2562  ถึง   23 กรกฎาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว