Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งพยาบาล (2) 7-5555 สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์


ตำแหน่งพยาบาล เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5555
สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ภาระงานเฉพาะตำแหน่ง
1. คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพของผู้ป่วย วิเคราะห์อาการเปลี่ยนแปลงของโรค เพื่อวางแผน
การดูแลต่อเนื่อง และตัดสินใจให้การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามแนวทางที่กำหนด ในการให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
3. ปฏิบัติงานพยาบาลเพื่อช่วยทันตแพทย์ในการรักษา บำบัดผู้ป่วยพิเศษ หรือในการผ่าตัด
4. จัดทำบันทึก รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น ให้บริการข้อมูล
ทางวิชาการจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล
5. จัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้พร้อมใช้งานในการให้บริการ
ทันตกรรมและการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิตทันตแพทย์
6. ควบคุม ดูแล และจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะ
7. ดูแล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการรักษา และเตรียมผู้ป่วยตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลสุขภาพช่องปาก
8. ปฏิบัติงานวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนา และส่งเสริมกิจการพยาบาล
9. ตรวจนิเทศและพัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาล
10. ควบคุม ดูแล การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่
รวมทั้งครุภัณฑ์ ประกอบกับภายในอาคารโรงพยาบาลทันตกรรม
11. วางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ บริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
12. วางแผนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล พัฒนาความรู้ และศักยภาพในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจของโรงพยาบาลทันตกรรม
ภาระงานอื่นๆ
1. ช่วยปฏิบัติงานคลินิกนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ร่วมออกให้บริการในหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลทันตกรรม
3. เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
หรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ โรงพยาบาลทันตกรรม ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 11225,11220


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 มิถุนายน 2562  ถึง   23 กรกฎาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว