Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2000 สังกัดสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 2000
สังกัดสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติขึ้นไป ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา อย่างน้อง 1 เรื่อง
3. มีความสามารถเขียนขอทุนและทำงานวิจัยหรืองานพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
4. สามารถสอนวิชาเคมีวิเคราะห์ หรือเคมีอินทรีย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีประสบการณ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศที่มีทักษะการพูด/ เขียน/ อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
7. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
- คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
- คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
- คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
- คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
- คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
- คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. หลักฐานแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานคณบดีคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11315 หรือ 0 2260 2903 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา กิตติสัทโธ

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 มิถุนายน 2562  ถึง   12 กรกฎาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว