Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ผลคะแนน SWU-SET นิสิตรหัส 61

"นิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 61 สามารถรับทราบผลคะแนน SWU-SET ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ในระบบ Supreme ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป

สำหรับนิสิตที่คะแนนไม่ขึ้นในระบบให้ติดต่อที่ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนที่โทรศัพท์ 02-260-3934 ภายใน วันที่ 28 มิ.ย. 2562"
หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว วรินทร์พร สุขเฟื่องฟู
E-mail ผู้ส่งข่าว varinporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 มิถุนายน 2562  ถึง   28 มิถุนายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว