Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง
(2) 7 – 2517 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2517

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
001 นางสาวธนิษฐา คำนุชนนารถ
002 นางสาวรุ่งรดา ภัทรมหาสมบัติ
003 นายสมบูรณ์ กาเด็นไมดิน
004 นางสาวหทัยรัตน์ ไชยเศรษฐ
005 นายวิทยา พลวงศ์
006 นางสาวอมรรัตน์ บุญหล้า
007 นางสาวปาริสา คุ้มสิงห์สันต์
008 นางสาวพรทิพย์ภา นันกลาง
009 นางสาวนงเยาว์ อุทัยมา

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบ ดังนี้
การสอบคัดเลือก
1. การสอบปรนัยและสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30–12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11-503 อาคารคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 5
2. การสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 11-603 อาคารคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 6

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
ทางเว็บไซต์ www.swu.ac.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว อัญญฺ์ชิสา ภัทรศิริวรัชยา
E-mail ผู้ส่งข่าว praneem@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 มิถุนายน 2562  ถึง   24 มิถุนายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว