Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2520 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2520

เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - นามสกุล
001 นางสาวฉัตรวรุณ ศรีวิลัย
002 นายชัยณรงค์ เย็นสวัสดิ์
003 นางสาวมลวรีย์ ไตรธนาอังกูร
004 นายปกป้อง คุ้มไทย
005 นางสาวธนภร สวัสดิมงคล
006 นางสาวจุรีพร แก้วสุรินทร์
007 นายจักร์ทิพย์ กลับแสง
008 นางสาวปาริฉัตร เพชรานันท์
009 นางสาวศุภชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์
010 นางสาวศิริมาตร ปานวิเศษ
011 นางสาวจุตติมา ชำนาญเพชร
012 นางสาวปัทมวรรณ จันทรเจริญ
013 นายปยุต ถิระสาโรช
014 นางสาวมิลิน อ่อนไสว
015 นางสาวจุฑามาศ สิริศิโรรัตน์
016 นายฤทธิเกียรติ นาชัยฤทธิ์
017 นางสาวบุศยรินทร์ รักชาติ
018 นางสาวพจนิชา แก้วพิจิตร
019 นายธนภูมิ ศิลปวาณิชย์
020 นายเด่นพิชัย เลื่อนจันทร์
021 นางสาวอรพินท์ พงษ์เจริญ
022 นายอนวัฒน์ ไพรใหม่
023 นายสุรนนท์ แสงภารา

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบ ดังนี้
การสอบคัดเลือก
1. การสอบปรนัย และการสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30–12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
11-503 อาคารคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 5

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
ทางเว็บไซต์ www.swu.ac.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว อัญญฺ์ชิสา ภัทรศิริวรัชยา
E-mail ผู้ส่งข่าว praneem@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 มิถุนายน 2562  ถึง   17 มิถุนายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว