Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 August 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ปิดให้บริการชั่วคราว

ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ปิดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 เนื่องจากบุคลากรส่วนกิจการนิสิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส่วนกิจการนิสิต ประจำปี 2562 ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อามาตย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 มิถุนายน 2562  ถึง   14 มิถุนายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว