Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมพิธีทักษิณาวรรตสักการะบูชาพระบรมธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ขอเชิญร่วมพิธีทักษิณาวรรตสักการะบูชาพระบรมธาตุ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
ณ โถงชั้น 1 และลานหน้าอาคารนวัตกรรม : อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
.
และเชิญร่วมฟังเทศนา.. . โดย พระราชธรรมนิเทศ พระพยอม กลฺยาโน
ทั้งนี้ยังมีบริการนวดแผนไทยแก่ผู้ร่วมงานฟรี

**การแต่งกาย
ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร และแขกผู้มีเกียรติ
ผู้หญิงแต่งกายด้วยเสื้อสีขาวและผ้าซิ่น
ผู้ชายแต่งกายเสื้อสีขาว

17 พ.ค. 62

07:00

พิเศษ: ขอเชิญร่วมพิธีทักษิณาวรรตสักการะบูชาพระบรมธาตุ เนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ โถงชั้น 1 และลานหน้าอาคารนวัตกรรม : อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
 15651

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 พฤษภาคม 2562  ถึง   17 พฤษภาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว