Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 1280 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดีตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำ
ตำแหน่ง (1) 7 – 1280 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี และประกาศมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง ขยายเวลาประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1280 สังกัด
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว


วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 6 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 – 10.00 น.
- สอบสัมภาษณ์
- ณ ห้องประชุม swu shop ชั้น 1 อาคารประสานมิตร (อาคาร 3)


รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1280
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
002 นายสมบัติ สมบูรณ์วรรณะ

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 พฤษภาคม 2562  ถึง   6 มิถุนายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว