Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยจะเปิดให้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

ด้วยมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ทดแทนระบบสารบรรณฯ เดิม ซึ่งในระบบสารบรรณฯ ใหม่ มีระบบหนังสือเวียนครอบคลุมอยู่ด้วย และคาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ในฐานะที่เป็นส่วนงานกลางดูแลด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดูแลระบบสารบรรณฯ และระบบหนังสือเวียนในปัจจุบัน จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เดิม
http://10.1.121.2/docflow/
สำนักคอมพิวเตอร์ จะปิดระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เดิม อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป และเตรียมส่งมอบข้อมูลคืนให้กับส่วนบริหารงานกลางต่อไป

2. ระบบหนังสือเวียน
http://ccapp.swu.ac.th/docflow/
สำนักคอมพิวเตอร์จะเปิดให้บริการเฉพาะการสืบค้นข้อมูลหนังสือเวียนย้อนหลัง ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เท่านั้น

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่
- ระบบสารบรรณฯ และระบบหนังสือเวียนใหม่ ติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร สำนักงานอธิการบดี โทร. 12741
- ระบบสารบรรณฯ เดิม ติดต่อได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 17967
- ระบบหนังสือเวียนเดิม ติดต่อได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ โทร. 17977

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จะขอบคุณยิ่ง
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาววณิชยา ทองสมนึก
E-mail ผู้ส่งข่าว wanitchayat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 พฤษภาคม 2562  ถึง   1 มิถุนายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว