Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 2521 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2521
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ได้
3. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ด้านการปฏิบัติงาน
1. ดำเนินการร่าง / พิมพ์หนังสือโต้ – ตอบ หนังสือราชการและเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นำเสนอหนังสือราชการต่างๆ ในสำนักงานคณบดี เพื่อให้คณบดีลงนามและส่งคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดำเนินการต่อไป
3. จัดเก็บเอกสารและแยกหนังสือราชการต่างๆ เพื่อเก็บเข้าแฟ้มเป็นหมวดหมู่
4. จัดเตรียมการประชุม ระเบียบวาระการประชุม ขออนุมัติจัดประชุม หนังสือเชิญประชุม ประสานงานกับผู้เข้าร่วมประชุม จัดทำเอกสารเบิกจ่าย และจัดทำรายงานการประชุม
5. ดำเนินการจัดเลี้ยงการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
7. ดำเนินการด้านการถ่ายภาพในพิธีการ หรืองานต่างๆ ในราชการของคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และงานของคณะสังคมศาสตร์ และประสานงานในการจัดทำประชาสัมพันธ์ของคณะสังคมศาสตร์
8. จัดเก็บไฟล์รูป รวบรวม คัดเลือกภาพถ่ายและนำส่งฝ่ายนโยบายและแผนของ
คณะสังคมศาสตร์
9. เขียนข่าวกิจกรรมของคณบดี และกิจกรรมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ตามที่ได้รับมอบหมาย นำส่งพร้อมกับไฟล์รูปที่ได้คัดเลือกไว้ให้กับงานและนโยบายและแผน นำขึ้นจอดิจิตอลไซเน็ต และ Facebook ของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผู้บริหารต่อไป
10. ประสานงานการจัดซื้อพัสดุ แจกัน กระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
11. ถ่ายเอกสาร และรับ – ส่งเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ด้านการประสานงาน
1. รับเรื่องนัดหมาย ประสานงานการประชุมต่างๆ ของคณบดีคณะสังคมศาสตร์
2. สรุปตารางนัดหมายประจำวัน และประจำสัปดาห์ให้คณบดีเพื่อเตรียมการทำงานล่วงหน้า
3. ติดต่อ ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
ด้านการบริการ
1. ให้คำแนะนำ ตอบคำถาม รวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ผู้รับบริการ ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
2. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
3. รับรองแขกของคณบดีและรองคณบดีตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ
(08.30 – 16.30 น.) ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์
โทร. 0 -2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 พฤษภาคม 2562  ถึง   29 พฤษภาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว