Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบบุคคลพิการเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 10 ตำแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคลพิการเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งที่ 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งที่ 3 นักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งที่ 4 นักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่ง
ที่ 5 นักวิชาการศึกษา ตำแหน่งที่ 6 นักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งที่ 7 นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งที่ 8 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งที่ 9 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ตำแหน่งที่ 10 พนักงานบริการ นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว


วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 27 มิถุนายน 2562
เวลา 09.30 – 11.00 น.
- สอบข้อเขียน
- ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 12 ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย (01-34-1203)

เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์
- ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 12 ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย (01-34-1203)


รายชื่อแนบท้าย

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นายฉัตรชัย ผึ้งเนียม

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นายอัลฮารีส หะยีสาและ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นายวรพล เอกชัยไพบูลย์
002 นางสาวพนิดา ผาสุข
003 นายวชิรศักดิ์ เกตุโสระ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นางสาวปทิตา มุฑิตาภรณ์
002 นายพงศรัช เอี่ยมสำอางค์
003 นางสาววราภรณ์ สุดอ่อง

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นายวิรุตม์ อภัยวงศ์
002 นายชยพล สีไวมล
003 นางสาววิรมน จันทร์เจริญ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ไม่มีผู้มาสมัคร

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นายชยุตม์ ลีลาวิวัฒน์
002 ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ เนื่องจากคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามประกาศฯ ส.ต. ทศพร ตาคม

ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นายมนตรี โคตุทา

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
ไม่มีผู้มาสมัคร

ตำแหน่งพนักงานบริการ
ไม่มีผู้มาสมัครเอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 พฤษภาคม 2562  ถึง   27 มิถุนายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว