Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0175 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิก


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0175 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว


วัน และเวลาที่สอบ รายละเอียด สถานที่สอบ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

เวลา 09.30 – 12.00 น.
- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และทดสอบความรู้ความสามารถประจำตำแหน่ง
ณ ห้องประชุมมติธรรม ชั้น 3
อาคารอำนวยการ

เวลา 13.30 – 16.30 น.
- สอบสัมภาษณ์
ณ ห้องประชุมมติธรรม ชั้น 3
อาคารอำนวยการ

รายชื่อแนบท้าย
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 0175
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
001 นางสาววัฒนา ลิ้มสอน
002 นางสาวนิสาชล ชูวัจนะ
003 นางสาวมนต์สุดา สุวรรณมาลี
004 นายนัตพงษ์ ใจกล้า
005 นางสาวสร้อยเพชร มาลัยทอง
006 นายชนะพงษ์ ขาวมี
007 นายยุทธพล สอนเพ็ง
008 นางสาวกันตา คล้ายพุฒ


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 พฤษภาคม 2562  ถึง   27 พฤษภาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว