Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 April 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

รับสมัครทีมเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League

โครงการ Startup Thailand League
ด้วย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินโครงการ การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ โดยจะมีการจัดกิจกรรม Coaching camp ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2562 เพื่อเตรียมพร้อมให้ทีมนิสิตไปแข่งขัน Startup Thailand

15 มี.ค. 62

ทั้งวัน

อบรม: รับสมัครทีมเข้าร่วมกิจกรรม Startup Thailand League
ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 12028

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผู้ส่งข่าว ขวัญคนิฐ แซ่อึ้ง
E-mail ผู้ส่งข่าว kwankanit@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 มีนาคม 2562  ถึง   14 มีนาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว