Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 January 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ทุนศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีข้อตกลงความร่วมมือและความช่วยเหลือทางวิชาการกับ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เพื่อให้บุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสไปศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนไปศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2562 (Fall 2019) จำนวน 2 ทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว นางสาวรัชนี นพจิราพงษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ratch@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 พฤศจิกายน 2561  ถึง   4 กุมภาพันธ์ 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว