Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 October 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7-4998 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7-5008 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (2) 7-5542 และ (2) 7-4970ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-4998
ตำแหน่งที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5008
ตำแหน่งที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5542 และ (2) 7-4970
สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-4998
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
ตำแหน่งที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5008
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี การเงินและบัญชี การตลาด
ตำแหน่งที่ 3 ผู้ปฎิบัติงานทันตกรรม เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5542 และ (2)7-4970
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-4998
ตำแหน่งที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5008
ตำแหน่งที่ 3 ผู้ปฎิบัติงานทันตกรรม เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-5542 และ (2)7-4970
**รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลา
ทำการ (08.00 - 16.00 น.) ณ โรงพยาบาลทันตกรรม ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 11225

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ชลธิชา เจติยวรรณ
E-mail ผู้ส่งข่าว chonthichaj@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 กรกฎาคม 2561  ถึง   13 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว