Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0898
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์


อัตราเงินเดือน 13,670 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ในระดับเบื้องต้น และซ่อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
2. บำรุงรักษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมใช้งาน
3. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของภาควิชาคณิตศาสตร์
4. ให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนของรายวิชาในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ
5. สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศของภาควิชาคณิตศาสตร์
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาคณิตศาสตร์


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
(กรณีที่มีประสบการณ์ประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ ที่ปรึกษา(กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวชลธิชา เจติยวรรณ
E-mail ผู้ส่งข่าว chonthichaj@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 พฤษภาคม 2561  ถึง   19 มิถุนายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว