Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
12 August 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 0895 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์


ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0895
สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์


อัตราเงินเดือน 13,670 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น เกษตรกรรม
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานด้านธุรการ
1.1 ลงรับเอกสารขอให้ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง จากภาควิชา / หน่วยงาน ในสมุดทะเบียนคุมเอกสารตามลำดับ
1.2 จัดส่งเอกสารที่รับมาให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ
1.3 ลงบัญชีเอกสารขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้าง รายงานเบิกเงินให้งานการเงิน
1.4 ถ่ายเอกสารจัดชุดเอกสารเพื่อส่งเบิกเงินและเก็บเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานตามระเบียบ
2. จัดหาพัสดุ
2.1 ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง ของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์
2.2 ตรวจสอบเอกสารใบเสนอราคา รายละเอียดต่างๆ ที่จัดซื้อ / จัดจ้าง ซ่อมครุภัณฑ์ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง
2.3 จัดทำเอกสารตรวจรับการจ้างเหมาบริการ เช่น การจ้าง จ้างทำความสะอาด เป็นต้น
2.4 จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจ้างพัสดุ ของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ โดยวิธีตกลงราคา
2.5 จัดทำใบสั่งซื้อ / สั่งจ้างโดยวิธีตกลงราคา
2.6 ติดต่อประสานงานกับบริษัท / ห้างร้าน ให้มารับใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง และส่งของ
2.7 จัดพิมพ์เอกสารการตรวจรับพัสดุและประสานงานการส่งมอบพัสดุระหว่างภาควิชา และบริษัท ห้างร้าน
2.8 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ เพื่อลงบัญชีพัสดุ
2.9 ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย เช่น ใบส่งของ เอกสารการตรวจรับ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
2.10 ประสานงานดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ เปิด – ปิด ห้องของภาควิชาฯ
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อาทิเช่น งานประกันคุณภาพการศึกษา งานโครงการงานบริการวิชาการฯ


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา(กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว น.ส.ชลธิชา เจติยวรรณ
E-mail ผู้ส่งข่าว chonthichaj@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 มีนาคม 2561  ถึง   19 เมษายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว