Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 3211 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย


ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 3211
สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบพัสดุ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด อ่าน เขียน ถ่ายทอดและนำเสนอได้อย่างดี
เพื่อติดต่อประสานงาน บริการนิสิตต่างชาติ และติดต่อหน่วยงานภายนอก
4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel และ Power Point และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
5. มีความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการและเดินทางไปนอกพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมภาคสนามได้
6. มีความสามารถในการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานได้


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ดูแลระบบสารสนเทศต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย เช่น เว็บไซต์ ระบบจริยธรรมของบัณฑิตศึกษา ระบบงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระบบ i-Thesis ฐานข้อมูลวารสารและบทความวิชาการ ฯลฯ เป็นต้น
2. ดูแลการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร
3. ให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์/เทคนิคเบื้องต้น (ดูแลระบบ, ซ่อมบำรุง, ฮาร์ดแวร์, ซอร์ฟแวร์,
ติดตั้ง, แก้ไข ฯลฯ)
4. งานดูแลพัฒนาเว็บไซต์/ปรับปรุงรูปแบบข่าวสารภายในของหน่วยงานและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการบนเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
5. เตรียมความพร้อมระบบการเรียนการสอนสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องเรียน
6. งานผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ ( สื่อป้ายโฆษณา, ดิจิตอล, แผ่นพับ, โปสเตอร์, e-book,
Banner ฯลฯ)
7. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง แก่คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต
8. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30-16.30 น.) ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000
ต่อ 15644

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 มีนาคม 2561  ถึง   22 มีนาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว