Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 - 2513 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์


ตำแหน่งช่างเทคนิค เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2513
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์


อัตราเงินเดือน 13,670 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านไฟฟ้าหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาช่างกำลังไฟฟ้า ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ฯลฯ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำปฏิบัติการ
2. จัดเก็บและซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับการทำปฏิบัติการ
3. ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำปฏิบัติการ
4. จัดทำบัญชีครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
5. ดูแลความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ เช่น ระบบส่องสว่าง ระบบความเย็นเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
6. จัดเตรียมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนภายในห้องปฏิบัติการ
7. เป็นกรรมการคุมสอบวิชาบรรยายและวิชาปฏิบัติการตามรายวิชาเปิดสอนทั้งที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรและองครักษ์ จังหวัดนครนายก
8. จัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมในวาระสำคัญของคณะวิทยาศาสตร์ เช่น งานปฐมนิเทศ งานปัจฉิมนิเทศ งานบริการวิชาการ งานประชุมวิชาการที่จัดขึ้น
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก(กรณีที่มีประสบการณ์ประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา(กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นลินี คณาวิฑูรย์
E-mail ผู้ส่งข่าว nalineek@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 กุมภาพันธ์ 2561  ถึง   28 มีนาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว