Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 May 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อและที่นั่งสอบ SWU-SET รอบที่ 5 (24 กุมภาพันธ์ 2561) ขอให้นิสิตอ่านประกาศข้อปฏิบัติในการเข้าสอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ขอให้นิสิตอ่านประกาศข้อปฏิบัติในการเข้าสอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ SWU-SET
1. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม เหมาะสมกับสถานที่ สำหรับผู้เข้าสอบที่เป็นนักเรียน นักศึกษา หรือนิสิต ขอให้ใส่ชุดเครื่องแบบให้ถูกต้อง หากศูนย์อำนวยการสอบฯ พิจารณาว่าการแต่งกายของผู้เข้าสอบขัดกับข้อปฏิบัติดังกล่าวจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
2. ห้องสอบจะเปิดเวลา 08.40 น. ผู้เข้าสอบควรมาถึงห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย 15 นาที (08.45 น.) เนื่องจากการทดสอบการฟังจะเริ่มเวลา 09.00 น. โดยจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังประตูห้องสอบปิดในเวลา 09.00 น. โดยเด็ดขาด
3. ผู้เข้าสอบต้องมีบัตรประจำตัวนิสิต มศว บัตรประจำตัวบุคลากร มศว บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรอื่นๆที่สามารถระบุตัวตนของผู้สอบซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ แสดงต่อกรรมการก่อนเข้าห้องสอบ หากไม่นำบัตรดังกล่าวมาแสดงจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
4. อุปกรณ์ที่ผู้เข้าสอบต้องเตรียมมาโดยอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบและวางบนโต๊ะสอบได้ คือ 4.1 ปากกาน้ำเงินหรือดำ พร้อมนำ้ยาลบคำผิด 4.2 ดินสอ 2B 4.3 ยางลบดินสอ 4.4 กบเหลาดินสอ 4.5 บัตรประจำตัวที่ใช้แสดงตัวตนเพื่อเข้าสอบ
5. เมื่อเข้าห้องสอบแล้ว ผู้เข้าสอบต้องนั่งประจำที่นั่งสอบของตนเอง ห้ามเดินไปที่อื่น หรือพูดคุยกับผู้เข้าสอบคนอื่นโดยเด็ดขาด
6. หากผู้เข้าสอบนั่งสอบผิดที่และเริ่มทำข้อสอบแล้ว จะถือว่าทุจริตในการสอบและจะถูกยุติการสอบทันที การสอบถือเป็นโมฆะ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
7. ผู้เข้าสอบต้องวางกระเป๋าสัมภาระและสิ่งของอื่นๆไว้ใต้เก้าอี้สอบเท่านั้น หากฝ่าฝืนจะถือว่าผู้เข้าสอบมีเจตนาทุจริตในการสอบและจะถูกยุติการสอบทันที การสอบถือเป็นโมฆะ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
8. ผู้เข้าสอบต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่วางไว้ใต้เก้าอี้เท่านั้น หากพบว่าโทรศัพท์มือถือดังหรือสั่น จะถูกยุติการสอบทันที การสอบถือเป็นโมฆะ และต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
9. ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านข้อปฏิบัติในการสอบที่หน้าปกข้อสอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
10. ไม่อนุญาตให้เปิดหรือทำข้อสอบจนกว่าจะได้ยินประกาศให้เริ่มทำข้อสอบจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น
11. การระบายคำตอบ จะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน ศูนย์อำนวยการสอบฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลการตรวจคำตอบ
12. หากพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตหรือมีเหตุให้สงสัยว่าทุจริต กรรมการคุมสอบมีสิทธิขอตรวจค้นร่างกายผู้เข้าสอบ
13. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำระหว่างสอบ
14. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดยเวลาสอบจะหมดในเวลา 12.00 น.
15. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบนำข้อสอบออกจากห้องสอบหรือทำการจดบันทึกข้อสอบเพื่อน าไปเผยแพร่ต่อในรูปแบบต่างๆโดยเด็ดขาด
16. กรณีอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข้างต้น ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดสอบฯ และถือเป็นสิ้นสุด
ข้อปฏิบัติข้างต้นกำหนดไว้เพื่อให้การสอบเป็นได้ด้วยความเรียบร้อยและรัดกุม บริสุทธิ์ยุติธรรมสำหรับผู้เข้าสอบทุกคน จึงขอความร่วมมือผู้เข้าสอบทุกท่านโปรดปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว เสาวลักษณ์ น่วมสำราญ
E-mail ผู้ส่งข่าว saowalukn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 กุมภาพันธ์ 2561  ถึง   26 กุมภาพันธ์ 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว