Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 March 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4077 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4077
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ
3. มีความรู้ความเข้าใจในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทำโครงการ และงานธุรการ
4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบราชการ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระเบียบ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงานและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
2. วิเคราะห์และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี
3. ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีของหน่วยงาน
5. วิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง
6. จัดทำงบประมาณการรายรับ
7. ดำเนินการด้านงานธุรการ สารบรรณ ติดต่อนัดหมาย เตรียมการสำหรับประชุม จดบันทึก และ
เรียบเรียงรายงานประชุม
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-2649-5000 ต่อ 27175

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง.มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phuntse.pn@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 ธันวาคม 2560  ถึง   15 ธันวาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว