Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 4642 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4642
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน หรือสาขาการเงินและการธนาคาร


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ปฏิบัติงานหน้าที่งานการเงินและบัญชีของสำนักงานคณบดีและงานสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ลักษณะงานโดยละเอียดดังนี้
ด้านการเงิน
1. ตรวจหลักฐานการเบิก-การจ่ายเงิน
2. จัดทำวางฎีกาเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้และเงินนอกงบประมาณ
3. ลงทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่ายของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ และเงินนอกงบประมาณ
4. เบิกเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
5. เบิกเงินสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
6. เบิกเงินทุนพัฒนาอาจารย์
7. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายราชการ
8. ขออนุมัติเบิกค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการ
9. ทำใบกันเงินเหลื่อมปี งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
10. จัดทำใบเสร็จรับเงิน พิมพ์ใบนำส่งเงิน และนำส่งเงินมหาวิทยาลัย
ด้านการบัญชี
1. จัดทำบัญชีเงินสด คงเหลือประจำวัน
2. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
3. ทะเบียนคุมรับ-จ่าย ใบเสร็จรับเงิน
4. ทะเบียนคุมเงินทดรองจ่ายเบิกจากกองคลัง
5. รวบรวมรายจ่ายประจำปีตามแผนประเภท เพื่อเป็นข้อมูลในการทำงบประมาณรายได้และงบประมาณแผ่นดิน
6. สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน เป็นรายไตรมาส
7. วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อใช้ในการบริหาร
ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง.มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 พฤศจิกายน 2560  ถึง   27 ธันวาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว