Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 January 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตำแหน่งวิศวกร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0919
สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) หรืออุตสาหกรรม
ศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และลักษณะงานที่ปฏิบัติหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้
1. ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตามที่หน่วยงานมอบหมายให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. จัดเตรียมความพร้อมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการลงปฏิบัติการประจำห้องปฏิบัติการ ตามที่หน่วยงานมอบหมาย
3. ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนในการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. ออกแบบ ควบคุม การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
5. ตรวจสอบ แก้ไข ระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าประจำอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่หน่วยงานมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัครหน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 กรกฎาคม 2560  ถึง   31 สิงหาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว