Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information Processing - ICIIP 2017

ด้วย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ International Engineering and Technology Institute, Hong Kong กำหนดจัด "การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information Processing - ICIIP 2017" ระหว่างวันที่ 17 - 18 ก.ค. พ.ศ.2560
ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวฯ โดยทุกบทความที่ได้รับการพิจารณาตอบรับจะได้รับการตีพิมพ์ลงใน ACM International Conference Proceeding Series ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.iciip.hk/
รายละเอียดเพิ่มเติม : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โทร. 02-649-5000 ต่อ 18433

ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th/

18 ก.ค. 60

ทั้งวัน

พิเศษ: การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information Processing - ICIIP 2017
Novotel Bangkok on Siam Square
 18408

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว เกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 มิถุนายน 2560  ถึง   18 กรกฎาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว