Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 April 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมกำหนดนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้บุคลากรทุกคนยึดถือเป็นค่านิยมและแนวปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่ปลอดจากการทุจริตอย่างยั่งยืน

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนวินัยและกฎหมาย
ผู้ส่งข่าว นางสาวปณิดา โยมศรีเคน
E-mail ผู้ส่งข่าว paniday@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 มีนาคม 2560  ถึง   30 กันยายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว