Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
15 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2537 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ (กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน)


ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2537
(กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน)
สังกัดงานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 13,020 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา
หรือสูงกว่า
2. จะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ สำหรับประเภทความพิการ ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
3. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีมนุษยสัมพันธ์ดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ
2. ร่างจดหมาย
3. งานพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการ ที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน
4. รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน
5. รวบรวมข้อมูล สถิติ เพื่อใช้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่างๆ
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในสำนักงานคณบดี ภาควิชา และหน่วยงานอื่นๆทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
7. ปฏิบัติงานของสำนักงานคณบดี และคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสสำคัญต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. สามารถมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. สำเนาหลักฐานผลการศึกษา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
6. หนังสือรับรองความประพฤติ
7. หนังสือรับรองการทำงาน


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2559 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 - 16.30) ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)

หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคลากรซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่
ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และวันสอบ หลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร

หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 ตุลาคม 2559  ถึง   18 พฤศจิกายน 2559

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว