Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 December 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร (1) 7 - 5277 สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งนิติกร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5277
สังกัดงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านนิติศาสตร์

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ คำพิพากษา คำวินิจฉัยถึงที่สุดที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่กรณี
2. พิจารณาให้เสนอความเห็นข้อกฎหมายต่อฝ่ายบริหาร และการให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่อยู่ใน ภาระงานกับหน่วยงาน
3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และคำสั่งอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเฉพาะราย
4. ร่างสัญญา ตรวจสัญญาลาศึกษาต่อ และสัญญาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญา ตลอดจนให้คำปรึกษา
5. เรียกชดใช้เงินทุน เงินเดือน เบี้ยปรับ กรณีมีผู้ผิดสัญญากับมหาวิทยาลัย
6. ประสานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลายที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่ความ
7. ดำเนินการบังคับคดี สืบหลักทรัพย์
8. ตรวจร่างระเบียบ ข้อบังคับ ร่างประกาศ และการมอบอำนาจ
9. การเสนอร่างกฎหมาย
10. ตรวจสำนวนการสอบสวน การสอบข้อเท็จจริง การสอบทายาท
11. ประสานงานการประชุมที่ปรึกษากฎหมาย
12. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์
13. ตอบข้อหารือ ชี้แจงข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายตามหนังสือร้องเรียน


หลักฐานที่ใช้สมัคร
** หาก คุณสมบัติไม่ตรงหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ตามประกาศ จะไม่มีสิทธิทำการส่งใบสมัคร **

1. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 กันยายน 2559
ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 กันยายน 2559  ถึง   30 กันยายน 2559

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว